Utleiebetingelser

Utstyret tilhører Aicondi AS (Utleier) og skal ikke på noen måte overdras til andre. Leietaker kan ikke ta ut pant eller leie utstyret videre. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom.

Tilbud er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning. Bindende leieavtale er inngått når selger bekrefter kjøpers bestilling. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgers skriftlige samtykke.

Utstyr skal brukes på en forsvarlig måte, og skader/forringelse utover normal bruksslitasje som oppstår i leieperioden/i leietakers besittelse, skal erstattes av leietaker.

Utstyret er ikke forsikret av utleier i leieperioden, og leietaker er alene ansvarlig for enhver type skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Forsikringsplikt påhviler leietaker fra det øyeblikket utstyret forlater utleier, til det returneres. Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke.

Tilbakelevert defekt utstyr repareres av utleier, servicepartner eller importør. Reparasjonskostnader, frakt og annet tap dekkes av leietaker.

Leieperioden er bindende, og leietaker er ansvarlig for at utstyret blir levert i tide. Ved for sen tilbakelevering beregnes ekstra leie.

All utstyr til utleie er fritt hentet og returnert Linneaveien 17A, 1182 Oslo. Besørger utleier transport, tilkommer fraktkostnad. Utstyr hentes etter kl. 13:00 på leieperiodens første dag, og returneres før kl. 12:00 dagen etter leieperiodens utløp. Avbestilling av bestilt utstyr må gjøres senest en uke før leieperiodens begynnelse. For ikke avhentet utstyr debiteres en avgift på 50% av leieprisen.

Leiebeløpet betales kontant ved leieperiodens begynnelse. For kunder med kontokreditt skal betaling finne sted (netto) 14 dager etter leieperiodens begynnelse. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke dette er avtalt skriftlig. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd.

​Utleier har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt utleier innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. Utleier påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.

Leietaker må være fylt 18 år ved leieperiodens begynnelse. Leietaker må medbringe gyldig legitimasjon ved leveranse/henting av utstyr.

Ved utleie til organisasjoner, lag, foreninger o.l. vil personer som bekrefter disse betingelsene være solidarisk ansvarlig for alle forpliktelser, herunder leiebeløp og eventuelle andre utgifter, uavhengig om denne har gyldig signatur på vegne av organisasjonen.

Ved en eventuell tvist velges Oslo tingrett som verneting.